Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

aktuality

aktuality > Informace o provozu komínů

přidáno: 08.12.2010

Informace o provozu komínů kouřovodů a spotřebičů paliv

Sdružení revizních techniků komínů Zlínského kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje a Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství upozorňuje majitele spotřebičů paliv napojených na spalinovou cestu o změně právních předpisů týkajících se čistění, kontroly a revize komínů / spalinové cesty/.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1.3.2010 - o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011 a zrušuje vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. V podmínkách požární bezpečnosti výše uvedeného nařízení je mimo jiné uvedeno, že každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vniku požáru. Aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru a úniku spalin od připojených spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva musí se provádět kontroly, čištění a revize spalinové cesty způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády.

Revize spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň

 • - revizním technikem komínů
 • - nebo specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů,
 • - nově pak revizním technikem spalinových cest


Revize spalinové cesty se provádí:

 • a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
 • b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 • c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
 • d) po komínovém požáru,
 • e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.


O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Revizní zpráva spalinové cesty“).

Kontrola spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví nejméně 1 x ročně. O provedené kontrole vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty“).

Čistění spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

O provedeném čistění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Zpráva o čištění spalinové cesty“).

Oproti stávájící právní úpravě (vyhl. 111/1981 Sb.) je v nařízení vlády dána možnost provádět čistění spalinové cesty o jmenovitém výkonu do 50 kW svépomocí. Čištění spotřebiče na pevná paliva do 50 kW svépomocí se provádí podle návodu výrobce za podmínky, že budou prováděny kontroly spotřebiče odborně způsobilou osobou, a to nejméně l x ročně.

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (netýká se fyzických osob) provádí čistění spalinové cesty svépomocí musí vést o provedeném čistění záznamy, které následně předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty se provádí zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

 

 

 • - za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce
 • - při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců,
 • - při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců

 

Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

Z P R Á V A
o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty*)


Číslo zprávy:

Datum vystavení zprávy:

Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma:

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové cesty:

Adresa kontrolovaného objektu:

Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty:

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění:

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Termín odstranění nedostatků:

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby
*) Nehodící se škrtněte

Obdobná povinnost kontroly spalinových cest a účinnosti spalování již několik let vyplývá provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou využívány pro podnikatelskou činnost a mají výkon v rozmezí 11-200 kW u kotlů spalujících plynná a kapalná paliva a výkon 15-200 kW spalující tuhá paliva (zákon č. 86/2002 Sb., ochraně ovzduší, v platném znění). Vzhledem ke skutečnosti, že povinnost ze zákona o ovzduší má periodu 2 roky, lze obě povinnosti sloučit s tím, že kontrola ověření účinnosti spalování a kontrola spalovacích cest dle § 12 odst. 1 písm.f) zák. č. 86/2002 Sb. bude nahrazovat revizní správu pro daný rok, ve kterém byla provedena a v mezidobí si provozovatel zajistí kontrolu dle nařízení vlády č. 91/2010.

Autorizované měření malých zdrojů znečistění ovzduší a kontrolu spalinových cest ve smyslu zákona.č.86/2002 Sb. v posledním znění provádí odborně způsobilá osoba, která má autorizaci dle § 15 zákona č. 86/2002 Sb. vydanou Ministerstvem životního prostředí ČR.

Spotřebiče napojené na spalinovou cestu, které nejsou pravidelně kontrolovány odborně způsobilou osobou kominíkem /revizním technikem komínů/, nejenže znečisťují ovzduší, ale je nutné si uvědomit, že při spalování nekvalitního paliva /mokré dřevo, kaly nebo dokonce plasty / dochází k zadehtování spalinové cesty a následnému vznícení sazí, kdy při teplotě cca 1100 °C je ohrožen majetek a zdraví spoluobčanů, kdy při netěsnosti nebo pouhé pavučině u plynových spotřebičů v komínovém průduchu může dojít k úniku spalin do místnosti a následné otravě osoby, která se v místnosti nachází.


Seznam oprávněných a autorizovaných osob najdete na internetových stránkách www.kominici.info nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.Jaroslav Machýček předseda SRTK-Zlínského kraje
Ing. Dana Potěšilová, ředitelka odboru prevence HZS Zlínského kraje

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Zápis do 1. třídy na ZŠ Kvasice
hlášeno: 30.03.2020
Prodej a rozvoz denního menu restaurace Černý kůň Tlumačov
hlášeno: 25.03.2020
Prodloužení uzavírky rehabilitačního centra Rehabfit Kvasice
hlášeno: 24.03.2020
Změna otevírací doby - Renta (COOP) Kvasice
hlášeno: 24.03.2020
Nabídka práce - sociální pracovník/ce - DZP Kvasice
hlášeno: 24.03.2020

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 70
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek