Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Vyhlášky a nařízení

VYHLÁŠKA OBCE KVASICE č. 1/2003

vyvěšeno: 02-07-2004


kterou se stanoví řád veřejného pohřebiště v Kvasicích


Zastupitelstvo obce Kvasice na základě § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 16 odst.1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona (dále jen „zákon“) dne 26.června 2003 řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“).


Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště v obci Kvasice (dále jen pohřebiště).
2. Provozovatelem pohřebiště je Obec (dále jen správce).Článek 2


Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanovuje denně od 7.00 hodin do 20.00 hodin. Správce pohřebiště může ve zvláštních případech z bezpečnostních důvodů přístup na pohřebiště omezit.
Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům než k jakým jsou určeny.

2) Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3) Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4) Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

- 2 -


5) S motorovými a jinými vozidly lze na pohřebiště vjíždět jen se souhlasem správce pohřebiště. Jízdní kola, koloběžky, skateboardy, kolečkové brusle a jiné jsou z možnosti vjezdu vyloučeny.


Článek 4

Rozsah poskytovaných služeb

1.Výkopové práce
a) provádí správce pohřebiště
b) provádí Technické služby města Kroměříže na základě smlouvy uzavřené se správcem
podle § 642 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákona, ve znění pozdějších předpisů
2.Pohřbívání
a) uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo do hrobky
b) uložení zpopelněných lidských ostatků do země na urnovém místě, do kolumbária nebo do hrobu


3. Evidence
Správce pohřebiště vede evidenci související s provozováním pohřebiště, která obsahuje následující údaje:
a) nezbytné osobní údaje osob, jejichž lidské ostatky jsou na pohřebišti uloženy, datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků včetně určení hrobového místa a evidenci nájemců hrobových míst, přičemž správce při zpracovávání osobních údajů postupuje podle zvláštního zákona 1),
b) záznamy o nebezpečných nemocech
c) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu jejího trvání včetně údajů o změně smlouvy
d) údaje o zákazu pohřbívání a době jeho trvání
e) údaje o zařízení hrobového místaČlánek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené hrobové místo
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné (např.v důsledku živelné pohromy) bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu,- 3 -


kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště.V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu
d) archivovat dokumentaci spojenou se zřízením hrobky

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění hrobu či hrobky mimo vymezený prostor.Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
a) nejpozději do tří měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajiš?ovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, narušujícím estetický vzhled pohřebiště,
d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob, pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.


3. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
- 4 -


5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

6. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem, přičemž správce pohřebiště dbá na to, aby převzetí lidských pozůstatků bylo doloženo listem o prohlídce mrtvého.

2.Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
a) jejich hloubka musí být u pozůstatků dospělých osob a pozůstatků dětí od 10 let nejméně 1,5 m , u pozůstatků dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m
b) dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody
c) boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m
d) rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m
e) pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech:
- u hrobu nejméně 80 cm x 200 cm
- u hrobu dětského nejméně 60 cm x 160 cm
f) před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských ostatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m

3. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

4. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

5. Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. Nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jiných nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.


6. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s neprostupným dnem.


- 5 -


7. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu okresního hygienika.

8. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, územním pracovištěm v Kroměříži a nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda Senátu nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal. Provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy. Exhumací se rozumí manipulace s nezetlelými a se zetlelými lidskými ostatky.


Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15 let.


Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Za hrobové zařízení se považují jednotlivé kusy rámů, soklů, přepážek, podložek, sloupků, pomníků, krycí desky apod. Tato hrobová zařízení se považují za věci movité.
2. Za hrobové doplňky se považují vázy, svítilny, mísy, nášlapné kameny apod.
3. S hrobovým zařízením a s hrobovými doplňky je oprávněn disponovat pouze jeho vlastník.
4 .Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm
b) základy památníků a náhrobků musí zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, př. cihelného zdiva
c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jednotné přímce s rámy sousedních hrobů.
d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě ukotveny
e) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

5. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky.
a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, max. však 260 cm
b) stěny musí být vybudována z porézních materiálů (např.cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka
c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů
d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě minimálně 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly

- 6 -


g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let
h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví)
i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován
j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely
k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2
l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základě


6. Správce pohřebiště může se zřízením hrobky stanovit:
a) dobu výstavby hrobky
b) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
c) požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
d) podmínky používání komunikací pohřebiště
e) způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
f) povinnost dozoru při výstavbě
g) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací


7. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
a) druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
b) způsoby a cyklus revizí hrobky


8. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.


Článek 10

Omezení pohřbívání

Omezit ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků do hrobů a hrobek může jen zastupitelstvo obce svým usnesením.Článek 11

Poplatky za hřbitovní služby

Poplatky za hřbitovní služby stanoví rada svým usnesením (dále jen ceník hřbitovních poplatků), který je přílohou tohoto řádu a je uložen u správce pohřebiště.

- 7 -


Článek 12

Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno jako přestupek podle zvláštního zákona. 2)Článek 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Místního národního výboru v Kvasicích ze dne 16.6.1989 a vyhláška Obce Kvasice č. 3/2002 ze dne 22. 4.2002 – řády veřejného pohřebiště.Článek 14


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po jejím vyhlášení.……………………………. ………………………………
místostarostka starostaOdkazy:
1) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2) § 26 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů


PŘÍLOHA č.1 K VYHLÁŠCE OBCE KVASICE
č. 1/2003


Rada obce Kvasice na svém 15. zasedání dne 7. července 2003 svým usnesením č. 101 schválila tento CENÍK HŘBITOVNÍCH POPLATKŮ:1. Ceny za hrobová místa

a) jednohrob – pro hrobové místo celkem 25,- Kč/ 1 rok, z toho:
- nájemné 3,- Kč/m2/ 1 rok
- služby s nájmem spojené 19,-Kč/ 1 rok

Poplatek za tlecí dobu (15 let) činí celkem 375,- Kč.

b) vyzdívaný hrob
- nájemné 4,- Kč/m2/rok
- služby s nájmem spojené 19,- Kč/rok2. Ceny za urnová místa

a) urnové místo
- služby s nájmem spojené – 330,- Kč/15 let

b) nové urnové místo
- je navíc zpoplatněno poplatkem: - malé urn.místo (pro 2 urny) = 2.600,- Kč
- velké urn.místo (pro 4 urny) = 3.900,- Kč3. Ceny za urnové hroby

a) urnové hroby
- služby s nájmem spojené – 330,- Kč/ 15 let

b) urnové hroby nové
- nájemné 15,- Kč / 1 rok
- služby s nájmem spojené 22,- Kč / 1 rok

Poplatek za tlecí dobu ( 15 let) činí 555,- Kč.

…………………………………… ………………………………….
místostarosta starosta


PŘÍLOHA č.2 K VYHLÁŠCE OBCE KVASICE
č. 3/2002


Rada obce Kvasice na svém 70. zasedání dne 22. dubna 2002 svým usnesením č. 102 schválila tuto přílohu č.2 k Vyhlášce Obce Kvasice č. 3/2002 o

hrobových místech, do kterých se nesmí pohřbívat.Jedná se o hroby číslo: 24 – 50, 217 – 232, 244 – 245,
276 – 303, 348 – 361, 365 – 377,
603 – 614, 633 – 643, 693 – 712.

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 51
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek