Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

Kompetence obecního úřadu vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Kompetence vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí

KOMPETENCE OBECNÍHO ÚŘADU v přenesené působnosti (dále jen „OÚ“)

OÚ je povinen (§ 10 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon SPOD“)

 • vyhledávat děti uvedené v § 6 odst. 1 zákona;
 • působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti;
 • projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte;
 • projednat s dítětem nedostatky v jeho chování;
 • sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující;
 • poskytovat nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů;
 • oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v 6 odst. 1 zákona.

OÚ rozhoduje (§ 13 odst. 1 zákona SPOD)

 • o opatřeních podle § 43 zákona o rodině (napomenutí, dohled, omezení), pokud tak neučinil soud, opis rozhodnutí zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

OÚ sleduje (§ 13 odst. 2 zákona SPOD)

 • zda jsou dodržována opatření, o nichž rozhodl
 • zda jsou dodržována opatření učiněná soudem, jestliže jej soud o to požádá.

OÚ podává podněty soudu (§ 14 odst. 3 zákona SPOD)

 • k opatřením týkajícím se výchovy dětí, o podání podnětu soudu neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností.

OÚ je povinen zajistit dítěti (§ 15 odst. 1 zákona SPOD)

 • které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich pobytu ve zdravotnickém zařízení, neodkladnou péči, při zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěti; o uvedeném opatření neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností.

OÚ při péči o děti uvedené v § 6 odst. 1 zaměřuje pozornost (§ 32 odst. 1zákona SPOD)

 • na využívání volného času těchto dětí;
 • na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo skupinami těchto osob požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost;
 • sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí;
 • věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní;
 • zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí;
 • nabízí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem;
 • spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.

OÚ je povinen učinit opatření (§ 37 odst. 1zákona SPOD)

 • k ochraně života a zdraví a zajistit uspokojování základních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotní péče dítěti-cizinci uvedenému v § 2 odst. 3 zákona;
 • o opatřeních uvědomí neprodleně obecní úřad obce s rozšířenou působností.

OÚ vede spisovou dokumentaci (§ 54 – 57 zákona SPOD, Instrukce MPSV č.j. 21-12242/2000 ze dne 15. 3. 2000, ve znění pozdějších předpisů).

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 52
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek